นายชัยยศ นันทมีชัย
ผู้อำนวยการกองช่างรอ
  หน้าแรก
กองช่าง อบจ.หนองคาย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

กองช่างมีหน้าที่ ดังนี้
1. ฝ่ายสำรวจและออกแบบ มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในฝ่าย ดังนี้
- แผนงานโครงการประจำปี
- งานผังเมืองรวมจังหวัด
- งานสำรวจ - ออกแบบก่อสร้างทาง , สะพาน
- งานสำรวจ - ออกแบบอาคารและแหล่งน้ำ
- งานเขียนแบบ, ทาง, สะพาน, อาคาร และแหล่งน้ำ
- งานวิเคราะห์ - วิจัยและทดสอบวัสดุ
- งานประมาณราคา
- งานข้อมูลทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในฝ่าย ดังนี้
- งานควบคุมและตรวจสอบอาคารทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- งานควบคุมการก่อสร้างทางสะพานและแหล่งน้ำ
- งานประปาชนบท
- งานสัมปทานขนส่ง
- งานตลาดและลานค้าชุมชน
- งานขุดเจาะและซ่อมบำรุงบ่อบาดาล
- งานควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และอื่น ๆ
- งานอื่น ๆ เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในฝ่าย ดังนี้
- งานสุขาภิบาลและสาธารณูปโภค
- งานอาคารสถานที่
- งานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึก ร่วมในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
- งานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
- งานกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลรวม
- งานอนุญาตขุดเจาะและใช้น้ำบ่อบาดาล
- งานจัดทำแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานกิจการอาสาสมัคร
- งานช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- งานฟื้นฟูสภาพพื้นที่
- งานสนับสนุนและบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายเครื่องจักรกล มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงาน ในฝ่าย ดังนี้
- งานวิศวกรรมและเครื่องจักรกล
- งานจัดหาอะไหล่และเบิกจ่าย
- งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ
- งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
- งานควบคุมยานพาหนะเครื่องจักรกล
- งานต่อทะเบียนยานพาหนะ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 
หน้าแรก
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

บริเวณศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทร 042 422798 โทรสาร 042 422798


Copyright©2015 nongkhai-pao.org
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม