นายยุทธนา ศรีตะบุตร
นายก อบจ.หนองคายOnline: 31 user(s)นายกระแสร์ ตระกูลพรพงษ์
รองนายก อบจ.นค.
นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัธ
รองนายก อบจ.นค.
นายสมคิด บรรณารักษ์
ที่ปรึกษานายก อบจ.นค.
นายอภิชัย คำภิรมย์
เลขาฯนายก อบจ.นค.
นางสาวยุวดี ศรีตะบุตร
เลขาฯนายก อบจ.นค.
นางสาวเบญญาภา อินทร์รอด
เลขาฯนายก อบจ.นค.
นายชวลิต ศรีตะบุตร
เลขาฯนายก อบจ.นค.


 นายกิตติศักดิ์ บุญเปีย
ปลัดอบจ.หนองคาย
นายมนตรี หมวกไสว
รองปลัดอบจ.หนองคาย
จ่าเอกธีรศักดิ์ บานสันเทียะ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายชัยยศ นันทะมีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
ดร.จรูญ จิตรักษ์
ผอ.กองการศึกษาฯ
---------------------------
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นายพิชิต ติหะปัญโญ
ผอ.กองกิจการสภา
นางปิติพร คำบัว
ผอ.กองแผนและงบประมาณ
นางสาววิมลศรี สกุลณมรรคา
ผอ.กองคลัง

ประกาศ ระเบียบ ข้อบัญญัติ และกฎหมาย อบจ.

   
ภาพข้างล่างคือข่าวกิจกรรม

AEC หรือ Asean Economics Community
คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ
โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย,
สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน
เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน Asean
จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลจริงๆ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
คลิกดูรายละเอียด

     


  หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  :  ประกาศ ระเบียบ ข้อบัญญัติ และกฎหมาย อบจ.
อบจ.หนองคาย ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

ชุดคำพูด  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
>

ภาพกิจกรรม นายก อบจ.หนองคาย เดือนพฤษภาคม 2557 ชมภาพข่าวโดยละเอียดได้ในหมวด ข่าวปี 2557

คนดังท้องถิ่น : 'ยุทธนา ศรีตะบุตร'หนองคายเป็นจังหวัดชายแดน หากดูตามภูมิศาสตร์ที่ตั้งและการปกครองแล้ว จังหวัดหนองคายเป็นเมืองหน้าด่าน
ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

ปัจจุบันน
ายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกอบจ.หนองคาย ได้ยึดการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดำเนินการทันที
"ยุทธนา ศรีตะบุตร" นายกอบจ.หนองคาย บอกว่า การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น
อบจ.หนองคาย ได้จัดเตรียมไว้ 2 ด้าน คือ เรื่องบุคลากร เนื่องจากจ.หนองคาย เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญ
ที่จะต้องต้อนรับแขกชาวต่างชาติที่เข้าออกตามช่องทางนี้ โดยเชื่อว่าจะมีจำนวนมากซึ่งเป็นทั้งนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ
ที่ชาวหนองคายจะต้องเตรียมการต้อนรับไว้เป็นอย่างดี

สิ่งแรกที่ อบจ.หนองคาย เร่งดำเนินการคือเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารให้พร้อม
โดยอบจ.ได้ตั้งเครื่องมือเทคโนโลยีห้องเรียนไอซีทีพร้อมอุปกรณ์และกระดานอัจฉริยะให้โรงเรียนทุกแห่ง
ซึ่งกระดานดังกล่าวจะพัฒนาไปสู่ระบบคอนเฟอเรนซ์ให้นักเรียนใช้ประโยชน์จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปและใช้ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนทุกระดับได้รวดเร็วเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมกับเพื่อนนักเรียนแต่ละประ เทศได้เป็นอย่างดี

นายกอบจ.หนองคาย บอกอีกว่า นอกจากให้ความสำคัญกับเด็กเยาวชนในโรงเรียนแล้วยังได้ขยายการเรียนรู้
เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่ผู้นำชุมชนหมู่บ้านต่างๆ ทั้งจังหวัด โดยเริ่มทยอยติดตั้งเทคโนโลยีทุกพื้นที่
และจัดทำโครงการสอนคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษพื้นฐานให้ผู้นำชุมชนหมู่บ้านต่างๆ โดยเปิดอบรมให้หมู่บ้านละ 40 คน
ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่อบรมวิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็น
และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

นอกจากนี้ ยังมีการอบรมภาษาอังกฤษที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาส
ให้ชาวหนองคายพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม ดูมีคุณค่า มีราคาและให้เป็นเอกลักษณ์ ก่อนนำมาวางแสดงและจำหน่ายที่ศูนย์โอท็อป
เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางผ่าน จ.หนองคาย
ได้แวะเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าโอท็อบไปเป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึกด้วย
---------------------------------------------------------------------------------------
คนดังท้องถิ่น : หนุนพัฒนาบุคลากร รับประชาคมอาเซียน : โดย...นายคลองหลอด
ที่มา คมชัดลึกออนไลน์วันที่ 20-01-2557

 


ดูงานอบจ.นครราชสีมา
ดูงานอบจ.นครราชสีมา
25-09-2016
อบจ.หนองคาย  ดูงาน อบจ.โคราช             เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙  นายกระแสร์  ตระกูลพรพงศ์  รองนายก อบจ.หนองคาย  นายปราการ  อินทร์รอด  ประธานสภา อบจ.หนองคาย  ...
ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
18-09-2015
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
28-07-2015
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2015-07-28 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ...
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
17-07-2015
คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด
ปลัดฯนำทีมข้าราชการ พนักงาน อวยพรปีใหม่ รองนายก อบจ.นค.คนที่2
ปลัดฯนำทีมข้าราชการ พนักงาน อวยพรปีใหม่ รองนายก อบจ.นค.คนที่2
12-01-2015
วันที่ 5 มกราคม 2558 นายกิตติศักดิ์  บุญเปีย  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าอวยพรและขอพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย คนที่ 2 (นายสมเกียรติ  ตระกูลฟาร์มธวัช) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 ณ ห้องทำงานรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย   ...
ปลัดฯนำทีมข้าราชการ พนักงาน อวยพรปีใหม่ นายก อบจ.นค.
ปลัดฯนำทีมข้าราชการ พนักงาน อวยพรปีใหม่ นายก อบจ.นค.
12-01-2015
ปลัดฯ  นำทีมข้าราชการ พนักงาน อวยพรปีใหม่ นายก อบจ.นค. เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 นายกิตติศักดิ์  บุญเปีย  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นำคณะผู้บริหารและข้าราชการ เข้าพบและอวยพร นายยุทธนา  ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ...
Big Cleaning Day 12-12-2557
Big Cleaning Day 12-12-2557
12-12-2014
อบจ.หนองคายเข้าร่วมพิธีงานวันปิยมหาราช ปี 2557
อบจ.หนองคายเข้าร่วมพิธีงานวันปิยมหาราช ปี 2557
23-10-2014
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นำผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช ที่ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
บั้งไฟพญานาค ปี2557 ขึ้น วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน11 ที่หนองคาย 444 ลูก
บั้งไฟพญานาค ปี2557 ขึ้น วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน11 ที่หนองคาย 444 ลูก
09-10-2014
บั้งไฟพญานาค 2557 นักท่องเที่ยวแห่ชมปรากฏการณ์ บั้งไฟพญานาค แน่นริมฝั่งโขง เผยที่ อ.โพนพิสัย และ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ผุดรวมกว่า 444 ลูก วันที่ 8 ตุลาคม 2557 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในปีนี้มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมบั้งไฟพญานาคที่ อ.โพนพิสัย ...
แข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อการปรองดองสมานฉันท์จังหวัดหนองคาย
แข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อการปรองดองสมานฉันท์จังหวัดหนองคาย
16-09-2014
แข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อการปรองดองสมานฉันท์จังหวัดหนองคาย เพื่อสร้างความรัก สามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ "วิ่ง 21 ขา" และประกวดกองเชียร์ ในวันที่ ...
อบจ.หนองคายมอบผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฏร์อุทิศ "ปี 2557
อบจ.หนองคายมอบผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฏร์อุทิศ "ปี 2557
27-07-2014
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหงัดหนองคาย พร้อมคณะ ได้นำผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2557 มา.มอบเงิน 1 โรงเรียน 1 ผ้าป่า 1 ปี ให้กับโรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฏร์อุทิศ" และมีคณะครู นักเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน มาให้การต้อนรับ ...
เลขานุการนายก อบจ.หนองคาย
เลขานุการนายก อบจ.หนองคาย
15-10-2014
ผู้ทำหน้าที่ เลขานุการนายก อบจ.หนองคาย นายอภิชัย คำภิรมย์ เลขานุการนายก อบจ.หนองคาย นางสาวยุวดี ศรีตะบุตร ...
บุญบั้งไฟที่อบต.บ้านโพธิ์ 2557
บุญบั้งไฟที่อบต.บ้านโพธิ์ 2557
22-05-2014
สืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้ายโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557 ที่ อบต.บ้านโพธิ์  โดยมีนายยุทธนา ศรีตะบุตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานใน วันที่ 15  พฤษภาคม 2557 ในงานมีการแห่ขบวนบั้งไฟและมีการละเล่นแบบพื้นเมืองอย่างสนุกสนาน ...
บุญบั้งไฟที่อบต.นาข่า 2557
บุญบั้งไฟที่อบต.นาข่า 2557
22-05-2014
องค์การบริหารตำบลน่าข่า อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ร่วมกับ อบจ.หนองคาย จัดงานสืบสานประเพณีงานบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2557 โดนนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคายไปเป็นประธานเปิดงาน ที่ที่ทำการ อบต.นาข่า อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย มีประชาชนมาร่วมงานอย่างคับคั่ง ...
วันสตรีสากล2557
วันสตรีสากล2557
22-05-2014
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ที่หอประชุมอำเภอเมืองหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันสตรีสากล อำเภอเมืองหนองคาย ประจำปี 2556" และมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น ระดับตำบล และระดับอำเภอ ...
สัปดาห์วันวิสาขบูชาที่อ.โพนพิสัย
สัปดาห์วันวิสาขบูชาที่อ.โพนพิสัย
22-05-2014
งานสัปดาห์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก สืบสาน บั้งไฟประเพณี บุญเดือน 6 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สักการะหลวงพ่อพระเสี่ยง ที่ศักดิ์สิทธิ์ ของอำเภอโพนพิสัยที่วัดมณีโคตร อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 9-14 ...
งานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อปี 2557
งานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อปี 2557
07-03-2014
นายก อบจ.หนองคาย ปลื้ม จัดแสดงแสงสีเสียงตำนานสงครามปราบฮ่อ ไฮไลต์สำคัญของงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ และงานกาชาดจังหวัดหนองคาย คนแน่นทุกรอบการแสดง ยังมีการแสดงให้ชมไปจนถึง 13 มี.ค.นี้               ...
จัดกิจกรรมแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทาน ปี 2555
จัดกิจกรรมแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทาน ปี 2555
12-12-2014
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โดยนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และคณะ จัดงานแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทาน ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2555 ณ บริเวณ ตลาดอินโดจีน ท่าเสด็จ มีเรือเข้าร่วมแข่งขัน 25 ทีม นายยุทธนา ศรีตะบุตร วันที่ ...
การแข่งขันเรือยาวประเพณี อบจ.หนองคาย ปี 2555
การแข่งขันเรือยาวประเพณี อบจ.หนองคาย ปี 2555
12-12-2014
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 24 ตุลาคม 2555 ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ตลาดอินโดจีน (ท่าเสด็จ) อ.เมือง จ.หนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี อบจ.หนองคาย ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัว ...
อบจ.หนองคาย ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
อบจ.หนองคาย ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
12-12-2014
นายสมคิด บรรณารักษ์ รองนายก อบจ.หนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ อบจ.หนองคาย เดินทางมาวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บริเวณศาลากลางจังหวัดหนองคาย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ...
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลหลักเมืองหนองคาย
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลหลักเมืองหนองคาย
12-12-2014
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ตามโครงการ "บ้านสวย เมืองงาม" ของจังหวัดหนองคาย และเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ...
อบจ.หนองคาย รุดช่วยชาวบ้านแก้ปัญหาภัยแล้ง นำน้ำมันแจกจ่ายให้ชาวนาได้นำใส่เครื่องสูบน้ำเข้านา พร้อมทั
อบจ.หนองคาย รุดช่วยชาวบ้านแก้ปัญหาภัยแล้ง นำน้ำมันแจกจ่ายให้ชาวนาได้นำใส่เครื่องสูบน้ำเข้านา พร้อมทั
12-12-2014
ที่วัดสุขาราม บ้านทุ่ม ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย พร้อมคณะได้นำน้ำมันดีเซลแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในตำบลน้ำโมง หลังจากเกิดปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ประชาชน โดยเฉพาะชาวนาได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก นอกจากไม่มีน้ำแล้ว ...
อบจ.หนองคาย เตรียมพัฒนา วังบัวแดง เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่ของจังหวัดหนองคาย
อบจ.หนองคาย เตรียมพัฒนา วังบัวแดง เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่ของจังหวัดหนองคาย
12-12-2014
นายก อบจ.หนองคาย รุดชมวังบัวแดง พร้อมวางแผนพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของ จังหวัดหนองคาย ขณะที่นักท่องเที่ยวเริ่มรู้จักมากขึ้น นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นำคณะเยี่ยมชมความงดงามของวังพญานาค ...
จังหวัดหนองคายร่วมกับ อบจ.หนองคายแถลงข่าวการจัดงานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ประจำปี 2556
จังหวัดหนองคายร่วมกับ อบจ.หนองคายแถลงข่าวการจัดงานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ประจำปี 2556
12-12-2014
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมร่มไทร ใน อบจ.หนองคาย ได้มีการแถลงข่าวของจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ อบจ.หนองคาย ต่อสื่อมวลชน ว่า จังหวัดหนองคาย ร่วมกับ อบจ.หนองคาย ได้จัดงานแถลงข่าวงานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ประจำปี 2556 กำหนดจัดขึ้นทุกปีในวันที่ ...
อบรมโครงการพัฒนาต้นแบบธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อบรมโครงการพัฒนาต้นแบบธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12-12-2014
สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย( รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต)ได้จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาต้นแบบธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบจ.หนองคาย ,เทศบาลเมืองหนองคาย ,ทต.บ้านเดื่อ ,ทม.ท่าบ่อ,ทต.วัดธาตุ,อบต.โพนสว่าง,ทต.วัดธาตุ,อบต.เมืองหมี ...
อบจ.หนองคาย ตอบรัฐบาลจีนส่งนักศึกษเรียนต่อจีน
อบจ.หนองคาย ตอบรัฐบาลจีนส่งนักศึกษเรียนต่อจีน
12-12-2014
นายก อบจ.หนองคาย มอบหนังสือตอบรับแก่นักเรียนของสมาคมการศึกษาไทยจีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังรัฐบาลจีนอนุมัติทุนการศึกษาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท วันนี้ (22ส.ค.56) ที่ห้องประชุมเรือนร่มเย็น องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ...
กองทุนผ้าป่าการกุศลเพื่อการศึกษา ที่โรงเรียนอนุบาลดารณี อ.ท่าบ่อ
กองทุนผ้าป่าการกุศลเพื่อการศึกษา ที่โรงเรียนอนุบาลดารณี อ.ท่าบ่อ
12-12-2014
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะได้ไปมอบเงินกองทุนผ้าป่าการศึกษา ให้กับโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยมีนายทศพร ใจขาน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองให้การต้อนรับ ...
มอบกองทุนผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ"
มอบกองทุนผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ"
12-12-2014
นายยุทธนา ศรีตะบุตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายและคณะได้เดินทางมามอบกองทุน เริ่มต้นผ้าป่าการศึกษา จำนวนเงิน 15,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ"เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เพื่อให้เป็นทุนประเดิมเริ่มต้นในการจัดทำผ้าป่าการศึกษาสำหรับโรงเรียนต่อ ...
การแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณี อบจ.หนองคาย ปี 2556
การแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณี อบจ.หนองคาย ปี 2556
05-09-2013
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมร่มไทร ภายในบริเวณ อบจ.หนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย หรือ อบจ.หนองคายและคณะ ได้เปิดการแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณี อบจ.หนองคาย ปี 2556 ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
โครงการติวเตอร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(o-net) ที่โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
โครงการติวเตอร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(o-net) ที่โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
20-01-2014
เมื่อวันที่ 20 ม.ค.57 ที่หอประชุม รร.อนุบาลหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการติวเตอร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(o-net) โดยกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมืองหนองคาย กลุ่มที่ 1 ...
นายก อบจ.หนองคาย เยี่ยม ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา
นายก อบจ.หนองคาย เยี่ยม ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา
20-01-2014
เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน (R to U) ที่โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และยังได้พูดคุย ...
ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านสร้างพอก
ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านสร้างพอก
15-11-2013
นายกยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย ได้นำผ้าป่าการศึกษามาทอดถวายเพื่อเป็นทุนพัฒนาโรงเรียนบ้านสร้างพอก จำนวน 15,000 บาท เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556 โดยโรงเรียนมีเป้าหมายนำมาใช้ในการทำพัฒนาคุณภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้นักเรียนได้มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีความสนุกสนานได้เล่นและออกกำลังกายต่อไป ...
อบจ.หนองคาย จัดงานเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู ปี2557
อบจ.หนองคาย จัดงานเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู ปี2557
16-01-2014
"อบจ.หนองคาย" จัดงานเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู วันที่ 16 ม.ค.2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมในวันครู เพื่อยกย่องครูและเชิดชูเกียรติครูในสาขา วิชาต่างๆ นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย เป็นประธานเปิด งานวันครู ประจำปี 2557 ...
นายก อบจ.หนองคาย เยี่ยมโรงเรียนปชาบดีพิทยาคม
นายก อบจ.หนองคาย เยี่ยมโรงเรียนปชาบดีพิทยาคม
24-01-2014
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ. หนองคาย เยี่ยมโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม โครงการ R TO U โดยมี นากยทวีศักดิ์ มาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับ
อบจ.หนองคายมอบทุนผ้าป่า  ๑ โรงเรียน ๑ ผ้าป่า ๑ ปี โรงเรียนฝางพิทยาคม
อบจ.หนองคายมอบทุนผ้าป่า ๑ โรงเรียน ๑ ผ้าป่า ๑ ปี โรงเรียนฝางพิทยาคม
17-09-2013
ในช่วงเช้า ของวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ โรงเรียนฝางพิทยาคม ต.บ้านฝางอ.สระใคร จ.หนองคาย นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษา ท่านผู้ปกครอง ครูและนักเรียนโรงเรียนฝางพิทยาคม ร่วมต้อนรับ นายกอบจ.หนองคาย นายยุทธนา ศรีบุตร พร้อมคณะท่าน ...
อบจ.หนองคายมอบกองทุนเริ่มต้นผ้าป่าการศึกษาให้โรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ"
อบจ.หนองคายมอบกองทุนเริ่มต้นผ้าป่าการศึกษาให้โรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ"
15-08-2013
นายยุทธนา ศรีตะบุตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายและคณะได้เดินทางมามอบกองทุนเริ่มต้นผ้าป่าการศึกษา จำนวนเงิน 15,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ"เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เพื่อให้เป็นทุนประเดิมเริ่มต้นในการจัดทำผ้าป่าการศึกษาสำหรับโรงเรียนต่อไป ...
นายก อบจ.หนองคายพร้อมคณะเข้าทำงานวันแรก
นายก อบจ.หนองคายพร้อมคณะเข้าทำงานวันแรก
12-12-2014
วันนี้ (22 ส.ค.) นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นำคณะรองนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มจากกราบไหว้หลวงพ่อพระใส ที่พระอารามหลวง วัดโพธิ์ชัย ก่อนจะเข้าสักการะศาลหลักเมือง ต่อด้วยการเดินเท้าเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ...
เลือกตั้งนายก อบจ.ปี2555
เลือกตั้งนายก อบจ.ปี2555
12-12-2014
จากซ้ายไปขวา) นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผวจ.หนองคาย นายประสิทธิ์ จันทาทอง เบอร์ 3 นายยุทธนา ศรีตะบุตร เบอร์ 1 และ นางสาวมัณฑนา บาลไธสง เบอร์ 2 ในวันแรกของการ โฉมหน้าส่วนหนึ่งของทีมผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กลุ่มวิเชียรที่สอบผ่านลอยลำเข้ามาคว้าเก้าอี้ได้ถึง ...
อบจ.หนองคาย ในการส่งมอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ใก้กับกศน.ตำบล อำเภอ 62 แห่ง
อบจ.หนองคาย ในการส่งมอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ใก้กับกศน.ตำบล อำเภอ 62 แห่ง
12-12-2014
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย และ อบจ.หนองคาย โดย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย ได้เป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบจ.หนองคาย ในการส่งมอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กศน.ตำบล ให้กับ กศน.อำเภอเฝ้าไร่ จำนวน 4 แห่ง และ กศน.อำเภอโพนพสัย ...
อบจ.หนองคาย ลงนามเรียนรู้ภาษาจีนสู่อาเซียน
อบจ.หนองคาย ลงนามเรียนรู้ภาษาจีนสู่อาเซียน
12-12-2014
นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกอบจ.หนองคาย พร้อมด้วยดร.เจิ้ง เซียง บิน ผู้เชี่ยวชาญภาษาจีน มหาวิทยาลัยกวางโจว ประเทศจีน ลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีน พร้อมมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมภาษาจีนให้กับผู้ผ่านการอบรม อบจ.หนองคาย ร่วมกับสมาคมการศึกษาไทยจีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...

25 คำถามล่าสุดใน ท่านถามเราตอบ, ตั้งคำถามใหม่
16/06/16 12:16» การกู้ยืม กรอ ..
01/06/16 08:50» ซ่อมแซมถนน..
23/05/16 16:29» ศูนย์OTOP..
23/03/16 17:36» ช่วยชาวบ้านด้วย เดือดร้อนมาก..
04/09/15 15:59» ขอควาอนุเคราะห์..
04/08/15 14:26» ถนนทางเข้าบ้านนายางทำไมไม่มีการพัฒนา..
29/07/15 22:44» ถนนบ้านนายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี..
21/07/15 23:48» ซ่อมถนนสายโคกป่าฝาง-บ่อแปบ..
27/06/15 03:05» ถนนการเดินทางลำบากมาก..
18/06/15 12:32» การเปิดบ้านพักคนชรา ..
13/05/15 20:48» รับโอนย้ายข้าราชการ..
12/05/15 20:20» นายก อบจ.เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟปี2558..
27/03/15 17:30» ขอคำตอบและแนวทางแก้ไขการคัดค้านโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ในตำบลโพนสว่าง..
27/03/15 17:07» ข้อสรุปคัดค้านโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในตำบลโพนสว่าง ในขณะที่ผู้นำชุมชนไม่ฟังเสียงชาวบ้านา..
23/01/15 12:43» ความเดือดร้อนนของชาวบ้าน ถนนชำรุด..
22/12/14 15:10» รับโอนผู้อำนวยการสถานศึกษาไหมคับ..
14/12/14 23:44» ช่วยจัดงบเกรดทางถนนลูกรัง ที่ใช้ลำเลียงพืชผลทางการเกษตร..
20/10/14 11:26» เรื่องเสาไฟบริเวณโรงเรียนกีฬาไปถึงอาชีวะ..
29/09/14 19:21» ร้องเรียนเรื่อง น้ำปะปาเมืองท่าบ่อ..
05/09/14 12:42» เปิดรับสมัครบุคลากร..
15/07/14 23:19» สอบบรรจุครับ..
04/07/14 20:16» ร้องเรียนอุบัติเหตุจากการก่อสร้างถนนต.บ้านเดื่อ หนองคาย-โพนพิสัย..
06/03/14 09:03» การรับสมัครงานปิดเทอม ปี 2557..
16/02/14 16:02» สอบถามความเป็นมาขององค์กร..
25/10/13 22:20» จำนวนพนักงาน..


 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  ประกาศ ระเบียบ ข้อบัญญัติ และกฎหมาย อบจ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  042 422798
email  nongkhai.pao@gmail.com
  Copyright©2016 nongkhai-pao.org
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม